புதிதாய் டிபன் வேண்டுமா | இதே மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்க | BREAKFAST RECIPES | Jaalar | ஜாலர்

Share This ...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0YouTube
RECIPES

புதிதாய் டிபன் வேண்டுமா | இதே மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்க | BREAKFAST RECIPES | Jaalar | ஜாலர்

Watch this video on how to prepare egg Jaalar Paratta/Appam/ which goes well tiffin items. Please try and share your feedback.

இந்த ஜாலர் அப்பம் க்கு சூப்பரான Side dish இந்த வட்டலாப்பம் 👇👇👇💓💓

💓 வட்டலாப்பம் ரெசிபி 🖕💓

Don’t miss it 💓
புதிதாய் டிபன் வேண்டுமா | இதே மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்க | BREAKFAST RECIPES | Jaalar | ஜாலர்

Comments are closed.